مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: شهريار افندي‌زاده

رتبه علمي:دانشيار دانشکده عمران دانشگاه علم وصنعت ايران

پست الكترونيكي:                zargari@iust.ac.ir

وب سايت:                        www.afandizadeh.com